Strona główna / Statut GOPS

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Herby z siedzibą w Herbach

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Herby z siedzibą w Herbach , zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 4. niniejszego statutu.

§2. 1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Herby.

 1. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§3. 1. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Herby.

 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Herby.

§4. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt Gminy Herby, zwany dalej Wójtem Gminy.

Rozdział 2.

Cele i zadania Ośrodka

§5. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, przede wszystkim poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§6. 1. Zakres działania Ośrodka określają:

1) ustawy i akty wykonawcze do ustaw,

2) uchwały Rady Gminy Herby, zwanej dalej Radą Gminy oraz zarządzenia Wójta Gminy Herby.

 1. Ośrodek realizuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie ustalonym w ust. 1.

§7. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka na-leży:

1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

2) realizację rządowych programów pomocy społecznej i gminnych programów osłonowych.

 1. Ośrodek realizuje także zlecone mu zadania:

1) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,

2) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

3) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,

4) prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego,

5) inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa.

 1. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§8. 1. Ośrodek realizując zadania wskazane w § 7 współpracuje w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i po-zarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 1. Współpraca wskazana w ust. 1 odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 2. Realizując współpracę wskazaną w ust. 1 Ośrodek w miarę potrzeb i możliwości pełni rolę koordynatora rozwiązywania kwestii społecznych, przy poszanowaniu zasad wskazanych w ust. 2.

§9. Ośrodek realizując zadania pomocy społecznej może przekazywać osobom potrzebującym pomoc w postaci rzeczowej.

Rozdział 3.

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§10. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, zwany dalej Kierownikiem, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz,.

 1. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
 2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.
 3. Sprawy indywidualne z zakresu administracji publicznej Kierownik załatwia na podstawie upoważnienia Wójta Gminy lub wynikającego bezpośrednio z przepisów rangi ustawowej.

§11. 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.

 1. Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Kierownik i pracownicy zatrudnieni w Ośrodku powinni posiadać kwalifikacje określone przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 rok Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz innych odpowiednich aktów prawnych.

§12. Kierownik ustala zasady wynagradzania i nagradzania pracowników w formie regulaminu.

§13. Strukturę wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny.

§14. Nadzór nad realizacją przez Ośrodek zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje Woje-woda Śląski.

Rozdział 4.

Majątek i gospodarka finansowa Ośrodka

§15. Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Herby.

§16. 1. Wójt Gminy zapewnia Ośrodkowi m.in. niezbędne do prowadzenia działalności: pomieszczenia, urządzenia, sprzęt, wyposażenie pomieszczeń.

 1. Wyposażenie pomieszczeń nie stanowiące środków trwałych, wyposażenie pracowników w odzież roboczą, ochronną, środki czystości i inne Ośrodek zakupuje ze środków obrotowych do wysokości określonej w planie finansowym kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§17. 1. Sprzedaż i kasacja środków trwałych wymaga zgody Wójta Gminy.2. Likwidację wyposażenia w użytkowaniu, o którym mowa w § 16 ust. 2 Ośrodek przeprowadza na zasadach ogólnie obowiązujących, a decyzję o skreśleniu ze stanu podejmuje Kierownik na wniosek komisji likwidacyjnej powołanej w Ośrodku.

§18. Formą organizacyjno-prawną funkcjonowania Ośrodka jest jednostka budżetowa.

§19. 1. Wydatki na realizację zadań własnych pokrywane są z budżetu Gminy.2. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet państwa.

§20. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, sporządzony przez Kierownika Ośrodka na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy, przyjmowany przez Wójta Gminy w formie zarządzenia jako element układu wykonawczego do budżetu Gminy.

 1. W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w następstwie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy.

§21. 1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanych z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.

 1. Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

§22. Do składania w imieniu Ośrodka oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu wymagane jest współdziałanie Kierownika i Głównego Księgowego lub w czasie ich nieobecności, osób przez nich upoważnionych.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§23. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Gminy.

§24. Statut niniejszy wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Herbach
mgr Małgorzata Krysiak

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Małgorzata Krysiak
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 2 982
Opublikował: Małgorzata Krysiak
Publikacja dnia: 11.11.2020
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     Drukuj 


Do góry