Strona główna / Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Państwa wnioskiem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach, z którym można się skontaktować:

a) pisząc na adres: Lubliniecka 33, 42-284 Herby,

b) pod adresem poczty elektronicznej: gops@gopsherby.pl,

c) telefonicznie: 34 357 41 01.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

a) pod adresem poczty elektronicznej:inspektor1@odocn.pl,

b) telefonicznie pod numerem 503-724-226,

c) pisemnie na adres: ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby.

3. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w celu rozpatrzenia i realizacji Państwa wniosku, w związku z ciążącym na nas obowiązkiem prawnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO na podstawie Ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

  1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, operatorowi pocztowemu lub podmiotom, które na podstawie zawartych z Administratorem umów, realizują obsługę: techniczną i serwisową systemu informatycznego administratora, archiwizacji dokumentacji, hostingu poczty elektronicznej.

  1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z postępowaniem dotyczącym rozpatrzenia i realizacji wniosku a następnie będą przechowywane przez

okres zgodny z instrukcją kancelaryjną obowiązująca u Administratora w oparciu o Ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych – 10 lat.

  1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Na zasadach określonych przepisami RODO posiadają Państwo prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych, oraz uzyskania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

c) ograniczenia przetwarzania,

d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych, jest wymogiem ustawowym, koniecznym do realizacji wniosku.

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Małgorzata Krysiak
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 1 761
Opublikował: Małgorzata Krysiak
Publikacja dnia: 16.01.2024
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry