Strona główna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Wszystkie treści są dostępne dla osób niepełnosprawnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kierownik GOPS : Małgorzata Krysiak, kierownik@gopsherby.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 3574100 wew. 35.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także żądać udostepnienia informacji o formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę takiej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Przy budynku Urzędu Gminy wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Przy drzwiach głównych do budynku zamontowano dzwonek przywołujący.

Dostosowanie korytarzy

brak

Dostosowanie schodów

brak

Dostosowanie wind

brak

Dostępność pochylni

brak

Dostępność platform

brak

Dostępność informacji głosowych

brak

Dostępność pętli indukcyjnych

brak

Dostosowanie parkingów

Na parkingu przed Urzędem Gminy zostało wyznaczone i oznakowane 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Prawo wstępu z psem asystującym

brak przeszkód

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny tłumacz języka migowego pierwszego kontaktu z Urzędem Gminy Herby. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Brajla, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017, poz. 1824 t.j.) Wójt Gminy Herby informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Dodatkowe informacje

Strona została technicznie dostosowana do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Jako redaktorzy staramy się pamiętać, aby:

  • dodając materiał wideo zapewnić dodatkową audiodeskrypcję (Wymaganie: 1.2.5)
  • dodając grafikę zapewnić jej kontrast w stosunku 3:1 między sąsiadującymi kolorami (Wymaganie: 1.4.11)
  • unikać zmian wielkości czcionki oraz wklejać treści pozbywając się styli narzuconych z edytorów treści poprzez narzędzie wklej z Worda lub wklej jako zwykły tekst (Wymaganie: 1.4.12)

Załącznik:
Raport o stanie dostępności na dzień 31.03.2021

Pokaż metryczkę  tego dokumentu drukuj  
Podpisał: Małgorzata Krysiak
Dokument z dnia: 11.11.2020
Dokument oglądany razy: 4 779
Opublikował: Małgorzata Krysiak
Publikacja dnia: 08.04.2021
 
Ukryj metryczkę  tego dokumentu     Drukuj 


Do góry